PRAKTIJK

INTEGRAAL HELEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden voor www.praktijkintegraalhelen.com

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.praktijkintegraalhelen.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door www.praktijkintegraalhelen.com. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Omgang Persoonsgegevens

 

www.praktijkintegraalhelen.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze algemene voorwaarden willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. www.praktijkintegraalhelen.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven onder deze algemene voorwaarden.

 

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als www.praktijkintegraalhelen.com zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze algemene voorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactmogelijkheden die u op www.praktijkintegraalhelen.com kunt vinden.

 

Intellectueel eigendom 

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.praktijkintegraalhelen.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij www.praktijkintegraalhelen.com.

 

Wijzigingen 

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.praktijkintegraalhelen.com op deze pagina.

 

Cookies